Republika Mali

Jeden Naród - Jeden Cel - Jedna Wiara

Patronat

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu przez Konsula Honorowego Republiki Mali w Polsce lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym

Wniosek o przyznawaniu Honorowego Patronatu można pobrać tutaj.

§ 1

Objęcie Patronatem przez Konsula Honorowego Republiki Mali w Polsce oraz jego członkostwo w Komitecie Honorowym dotyczy uroczystości lub przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla Mali, w szczególności przyczyniających się do:

  • promocji Mali w Polsce w obszarze kultury, sztuki, sportu i turystyki;
  • nawiązywania i rozwoju współpracy gospodarczej podmiotów polskich i malijskich;
  • wspierania inicjatyw służących integracji obu krajów,

które mają zasięg międzynarodowy, ogólnopolski, ponadregionalny, regionalny lub lokalny.

§ 2

Przyjęcie Honorowego Patronatu Konsula Honorowego Republiki Mali w Polsce lub członkostwo Konsula Honorowego w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Konsula Honorowego w uroczystości lub przedsięwzięciu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§ 3

Organizator uroczystości lub przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym zobowiązany jest do:

  • umieszczenia w widocznym miejscu loga konsulatu zgodnie z dostarczonym wzorem,
  • umieszczenia na materiałach promocyjnych Organizatora (plakatach, folderach, banerach, zaproszeniach itp.) informacji w uzgodnionej przez obie strony formie o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Konsula Honorowego Republiki Mali Mamadou KONATE,
  • w przypadku informowania lokalnych mediów (TV, prasy, radia, Internet itp.) o przedsięwzięciu, poinformowania również o Patronacie Honorowym
  • dostarczenia do Konsulatu na nośniku elektronicznym materiałów fotograficznych z przedsięwzięcia lub uroczystości.

§ 4

List-wniosek   o   objęcie   przedsięwzięcia    Patronatem    Honorowym   lub   o   członkostwo w Komitecie Honorowym powinien:

  • być złożony w formie pisemnej na adres Konsulatu Honorowego Republiki Mali w Polsce lub w wersji elektronicznej drogą mailową;
  • zawierać szczegóły przedsięwzięcia tzn. dokładną nazwę Organizatora i jego dane adresowe, nazwę przedsięwzięcia, datę oraz przewidywany czas jego trwania, program, oraz krótkie uzasadnienie prośby o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym.
  • zawierać szczegóły przedsięwzięcia, tzn. dokładną nazwę Organizatora i jego dane adresowe, nazwę przedsięwzięcia, datę oraz przewidywany czas jego trwania, szczegółowy program lub regulamin wraz z planowaną tematyką wystąpień i listą prelegentów, informację o źródłach finansowania i sponsorach oraz krótkie uzasadnienie prośby o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym.

W przypadku ubiegania się o członkostwo Konsulatu w Komitecie Honorowym we wniosku powinien znaleźć się jego potwierdzony skład.

§ 5

Informacje o objęciu  lub  odmowie  objęcia  Patronatem  Honorowym lub  członkostwie w Komitecie Honorowym przekazywane są w formie pisemnej lub elektronicznie na adres wskazany we wniosku, bez konieczności podania uzasadnienia.

§ 6

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Konsula Honorowego Republiki Mali w Polsce lub jego członkostwie w Komitecie Honorowym, wsparta wybranymi pośród dostarczonych przez Organizatora materiałami fotograficznymi, będzie widnieć na stronie internetowej Konsulatu Honorowego Republiki Mali w Polsce.

§ 7

W szczególnych przypadkach Konsul Honorowy może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu. O fakcie odebrania patronatu Organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej (elektronicznie).

§ 8

Odebranie Patronatu Honorowego lub rezygnacja z udziału w Komitecie Honorowym nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznego usunięcia informacji o objęciu Patronatem Honorowym lub o udziale w Komitecie Honorowym, poinformowania o tym fakcie współorganizatorów, a także informowania Konsulatu Honorowego Republiki Mali w Polsce o podjętych działaniach, o których mowa powyżej.

Wniosek o przyznawaniu Honorowego Patronatu można pobrać tutaj.