Republika Mali

Jeden Naród - Jeden Cel - Jedna Wiara

Zadania

Do podstawowych zadań placówki należą:

  • udzielanie pomocy i wsparcia obywatelom i osobom prawnym Mali w Polsce;
  • ochrona i wsparcie interesów państwa malijskiego, osób prawnych oraz obywateli malijskich, mieszkających i działających w Polsce w granicach dopuszczalnych przez prawo międzynarodowe;
  • promowanie i rozwijanie przyjaznych stosunków między społeczeństwem polskim i malijskim;
  • pozyskiwanie oraz opracowywanie informacji o warunkach i wydarzeniach w życiu handlowym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym Polski i udostępnianie tej informacji Mali oraz wszystkim zainteresowanym;
  • promowanie polskich inwestycji w Mali;
  • poszukiwanie rynków produktów eksportowych Mali;
  • umacnianie współpracy w obszarze politycznym, gospodarczym, naukowym, turystycznym, kulturalnym i sportowym między Rzeczypospolitą Polską a  Republiką Mali;
  • przygotowanie targów i wystaw w Polsce i Mali;
  • współpraca z ministerstwami, władzami i instytucjami publicznymi;
  • promowanie partnerstwa społeczności i miast.

GOSPODARKA

W dziedzinie gospodarki działania Konsulatu zmierzają w szczególności do zainteresowania firm polskich inwestowaniem w Mali.

Konsulat aktywnie pośredniczy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów gospodarczych pomiędzy Mali a Polską. polskie przedsiębiorstwa, zainteresowane nawiązaniem współpracy z malijskimi, mogą zgłaszać się do Konsulatu osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Działania Konsulatu w dziedzinie gospodarki to także wsparcie w organizowaniu wizyt przedsiębiorców, uczestnictwo w misjach gospodarczych oraz innych formach pogłębiania polsko-malijskiej współpracy gospodarczej.

Konsulat Honorowy Republiki Mali współpracuje z Polskimi Izbami Gospodarczymi, Malijską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz innymi organizacjami gospodarczymi działającymi w Polsce i w Mali, w celu promowania inwestycji i eksportu.

KULTURA

Sztuka Mali zawdzięcza swoje bogactwo różnorodności kulturowej. W dziedzinie kultury Konsulat współpracuje z różnymi środowiskami artystyczno-kulturalnymi i wspiera powstawanie nowych inicjatyw w tym zakresie.

Konsulat wspiera przedsięwzięcia mające na celu promocję Mali w Polsce, jego bogatej kultury i  barwnej historii, np. wystawy czy koncerty.

NAUKA

W dziedzinie nauki Konsulat będzie podtrzymywać kontakty z polskimi uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami naukowymi, a także wspierać współpracę pomiędzy uczelniami polskimi i malijskimi.

SPRAWY KONSULARNE

Konsulat Honorowy Republiki Mali współpracuje z Ambasadą Republiki Mali w Berlinie oraz z placówkami konsularnymi innych Państw w Polsce.

Konsulat Honorowy nie wykonuje czynności związanych z wydawaniem paszportów i wiz, legalizacją dokumentów oraz innych kwestii związanych z dokumentami, takich jak ich poświadczanie, tłumaczenie oraz uzyskanie z urzędów Mali.

Powyższe kwestie leżą w gestii Ambasady Republiki Mali w Berlinie. Działania Konsulatu Honorowego Republiki Mali w Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie obejmują podstawowe pośrednictwo i pomoc zainteresowanym stronom.